chc mọi người

Trong list Fr. của mnh c bao nhiu người sinh năm 95 nhỉ?????
Chc mọi người ngy mai thi thật tốt, cố gắng ln nh....
c thể bạn khng phải l người giỏi nhất, nhưng bạn l sẽ l người tuyệt vời nhất, bởi trong mắt mnh những người dm lm, lun cố gắng thực hiện những điều m họ mong muốn l những người tuyệt vời nhất, tuyệt vời hơn bất cứ thứ g.....
(chẹp tuyệt vời cũng bnh bnh thường thi, bởi con người tham lam như mnh c nhiều thứ tuyệt vời lắm vd: shopping khng nhn gi yaaaa!)
Cố gắng ln!!!!!
Ich wnsche euch alles Gute und viel Glck!!!!!!!

3.7.13 21:18

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfgen