thịt dắt răng

Thề với ci cột Đn
Mnh cha ght ăn thịt m phải dng tay hoặc ăn thịt m miếng thịt qu to ಥ_ಥ

Mỗi lần ăn xong th : Thi rồi Lượm ơi !
Răng ci no ci đấy dắt chi cht l thịt, khổ mnh lại phải đi xỉa răng ಠ_ృ ....
tay th bng nhong như bi mỡ ( - )
Mấy bả nui mng tay di khỏi phải dng dũa mng tay lm g....mỗi lần dắt răng m nậy v hoi n cũng mn thu ت
٩(๏̮͡๏۶ ٩(๏̮͡๏۶

1.8.13 12:40

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfgen