ước mơ

Mnh c một ước mơ v(ಥ ̯ ಥv
Mnh ước mnh c thể ngắm tất cả những người đẹp trn thế giới, những người m mnh thần tượng :3
đọc STT - phởn - mơ mộng - Like - Go
OMFG, Der ist sau geil (y)
┌─┐ ─┐☮
│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒ Yeah,Yeah!!!!!!!!

Nhiều lc đang chn gặp được ci Stt của 1 thần tượng, đọc xong sướng như vớ được tiền, tm hồn ph ph, nng nng như đập đ... (̯)
m thầm theo di .... ತಎತ
Ngắm, Like, Follow ph cmnr... (◜௰◝ kk....<3 <3 <3

3.8.13 12:29

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfgen